پروژه طرح انتقال و توزیع آب در محل سایت مجتمع جهان فولاد سیرجان

محل اجرا : استان کرمان- شهرستان سیرجان

کارفرما : شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

تاریخ شروع : سال 1400

حجم و نوع کار : طرح انتقال و توزیع آب شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان به صورت EPC

درصد پیشرفت : 85%