کیفیت، تعهد، آفرینش تمایز
پروژه تصفیه خانه صنعتی پتروشیمی مارون
کیفیت، تعهد، آفرینش تمایز
تصفیه خانه تولید آب دمین نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
کیفیت، تعهد، آفرینش تمایز
پروژه تصفیه خانه آب جزیره خارگ
Previous
Next

آب

پس از هوا، آب مهم ترین ماده حیاتی روی کره زمین است، کل چرخه حیات به این مایع ارزشمند نیازمند می باشد. اما محدودیت های منابع آب از یک سو و برداشت بی رویه از این منابع محدود و تخلیه ضایعات و پسماندها در منابع آبی از سوی دیگر، در حال تضعیف و تهدید این منبع حیاتی است. در طی دو هزار سال گذشته تا امروز جمعیت زمین بیش از ده برابر افزایش داشته است و با وجود ثابت بودن کل آب روی سیاره زمین، سهم هر فرد برای برداشت از منابع با محدودیت روبرو شده است. این ماده حیاتی در هر کشوری، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه است که توسعه سایر بخش ها در گروی بهره برداری پایدار از آن است.ا، آب مهم ترین ماده حیاتی روی کره زمین است، کل چرخه حیات به این مایع ارزشمند نیازمند می باشد. اما محدودیت های منابع آب از یک سو و برداشت بی رویه از این منابع محدود و تخلیه ضایعات و پسماندها در منابع آبی از سوی دیگر، در حال تضعیف و تهدید این منبع حیاتی است.

فاضلاب

با توجه به محدودیت منابع آب وضرورت استقاده بهینه از این منابع و نظربه اینکه منبع اصلی تامین آب شرب ازآبهای زیرزمینی می باشد ، استفاده از آب استحصال شده ازاین منابع با توجه به کسری مخزن ومحدود بودن منابع آب در مواردی غیر ازشرب وبهداشت منطقی بنظر نمی رسد و درصورتیکه در مواردی غیرازشرب و بهداشت بکارگرفته شود ، با جایگزینی منابع آب غیرمتعارف مانندفاضلاب تصفیه شده بجای منابع آب زیرزمینی می باشد و از طرفی فاضلاب تصفیه نشده مشکلات عدیده زیست محیطی بدنبال دارد ، لذا جمع آوری فاضلاب وتصفیه آن امری ضروری است واستفاده مجدد ازپساب فاضلاب تصفیه شده با توجه به محدودیت منابع آب اجتناب ناپذیر است

بازگردانی

بازگردانی آب (بازچرخانی آب) به مجموعه ای از فرآیندها گفته میشود که هدف کاهش و جمع آوری مواد آلاینده و معلق در آب می باشد. با توجه به نوع تجهیزات به کار رفته در این فرآیند و روش های تصفیه، میزان کیفیت خروجی آنها با هم متفاوت است. به طوریکه در برخی از روش های بازگردانی آب (باز چرخانی آب) می توان از آنها در زندگی به عنوان آب غیر شرب استفاده نمود و در برخی از مواقع تنها در صنعت قابل استفاده می باشند.