پروژه زون 5 فاضلاب شهرستان زرند

محل اجرا : استان کرمان- شهرستان زرند

کارفرما : شرکت فولاد زرند ایرانیان

تاریخ شروع : سال 1400

حجم و نوع کار : احداث شبکه جمع آوری فاضلاب فولاد زرند

درصد پیشرفت : 50%