پروژه خط انتقال پساب تصفیه خانه بجنورد

محل اجرا : استان خراسان شمالی- شهرستان بجنورد

کارفرما : شرکت پتروشیمی خراسان

تاریخ شروع : سال 1401

حجم و نوع کار : خط انتقال پساب تصفیه خانه بجنورد به رسوب گیر بند قارلق به روش طرح و ساخت EPCC

درصد پیشرفت: 50%