مخازن سوخت و سیستم سوخت رسانی نیروگاه پره سر

محل اجرا: رضوان شهر

کارفرما: شرکت مپنا

تاریخ شروع: سال 88

حجم و نوع کار:طراحی، تامین ، ساخت و نصب مخازن سوخت و سیستم سوخت رسانی نیروگاه پره سر شامل:

سه مخزن سوخت هر کدام به حجم 20،000 مترمکعب در نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر

خط لوله انتقال سوخت به ایستگاه پمپاژ

ایستگاه پمپاژ و سوخت گیری

تاریخ اتمام: سال 90