پروژه توسعه و اصلاح شبکه آب شهرستان نیشابور

محل اجرا : استان خراسان رضوی- شهرستان نیشابور

کارفرما :  شرکت آب و فاضلاب نیشابور

تاریخ شروع : سال 1401

حجم و نوع کار : طرح اصلاح و توسعه شبکه ، توزیع آب شهر نیشابور

درصد پیشرفت : 25%