پروژه خط انتقال شهرستان زرند

محل اجرا : استان کرمان- شهرستان زرند

کارفرما : شرکت فولاد زرند ایرانیان

تاریخ شروع : سال 1400

حجم و نوع کار : طراحی و خرید و اجرای ایستگاه پمپاژ ، مخزن ذخیره و خط انتقال فاضلاب از تصفیه خانه فاضلاب زرند به مجتمع فولاد سازی

درصد پیشرفت : 50%