پروژه تامین آب صنایع کاشان

پروژه تامین آب صنایع کاشان (یکی از مشکلات اساسی توسعه صنایع در کاشان تامین آب می باشد ) که با خط انتقال چدن داکتیل آب از تصفیه خانه شهر ابوزیدآباد به صنعت های هامون نایزه، سایپا و شهرک های صنعتی جعفرآباد منتقل می شود، می باشد. پس از دریافت پساب از سیستم RO1 تصفیه خانه ابوزیدآباد، پساب نمک زدایی می گردد و با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان صنعت انتقال می یابد.

پروژه تامین آب صنایع کاشان (یکی از مشکلات اساسی توسعه صنایع در کاشان تامین آب می باشد ) که با خط انتقال چدن داکتیل آب از تصفیه خانه شهر ابوزیدآباد به صنعت های هامون نایزه، سایپا و شهرک های صنعتی جعفرآباد منتقل می شود، می باشد. پس از دریافت پساب از سیستم RO1 تصفیه خانه ابوزیدآباد، پساب نمک زدایی می گردد و با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان صنعت انتقال می یابد.