پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شهری منطقه ۴ تهران

در راستای کاهش و حذف هدر رفت آب در شبکه توزیع آب شهری و نیز بازسازی شبکه توزیع آب قدیمی و تعویض لوله های موجود با لوله های چدنی داکتیل ، شرکت آرون آب به عنوان پیمانکار طرح با سوابق مرتبت از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با شماره قرارداد ۹۶۶۴/۱۴۱۰۹ شروع بکار کرده و تا کنون با توجه به مشکلات پیشرو توانسته است مطابق مفاد قرارداد پیشرفت نماید. مبلغ قرارداد ۸۸,۸۹۲,۳۷۷,۳۲۴ ریال : مبلغ آخرین صورت وضعیت ( موقت شماره ۴ ) تأیید شده ۳۰,۹۶۴,۸۱۳,۰۰۸ ریال ۱۳۵۰۰ متر لوله گذاری مطابق قرارداد : حدود ۷۰۰۰ متر لوله گذاری انجام شده است ۲۳۰۰ فقره انشعاب در محدوده بازسازی مطابق قرارداد : حدود ۶۰۰ فقره انشعابات انجام شده است

در راستای کاهش و حذف هدر رفت آب در شبکه توزیع آب شهری و نیز بازسازی شبکه توزیع آب قدیمی و تعویض لوله های موجود با لوله های چدنی داکتیل ، شرکت آرون آب به عنوان پیمانکار طرح با سوابق مرتبت از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با شماره قرارداد ۹۶۶۴/۱۴۱۰۹ شروع بکار کرده و تا کنون با توجه به مشکلات پیشرو توانسته است مطابق مفاد قرارداد پیشرفت نماید.

مبلغ قرارداد ۸۸,۸۹۲,۳۷۷,۳۲۴ ریال : مبلغ آخرین صورت وضعیت ( موقت شماره ۴ ) تأیید شده ۳۰,۹۶۴,۸۱۳,۰۰۸ ریال

۱۳۵۰۰ متر لوله گذاری مطابق قرارداد : حدود ۷۰۰۰ متر لوله گذاری انجام شده است

۲۳۰۰ فقره انشعاب در محدوده بازسازی مطابق قرارداد : حدود ۶۰۰ فقره انشعابات انجام شده است