مهندسی

واحد مهندسي آرون آب بعنوان اصلي ترين واحد شركت نقش كليدي در طراحي ، نظارت بر اجرا و ارائه انتقال دانش فني بهره برداري و راهبري سيستمهاي اجرا شده توسط شركت را بر عهده دارد. اين واحد با توجه به : مشخصات اوليه دريافتي از كارفرمايان محترم در مورد پروژه ميزان حداقل مصرف انرژي هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي حداقل نمودن هزينه هاي راهبري و تعمير و نگهداري آخرين دستاوردهاي علمي موجود اقدام به طراحي پروژه مي نمايد. واحد مهندسی بصورت شبکه ای اطلاعات فرآیندی – مهندسی مورد نیاز هر واحد را بسته به نیاز واحد مربوطه تهیه و تامین می نماید ، از مهمترین وظایف این واحد تهیه مدارک مناقصات می باشد .

واحد مهندسی بصورت شبکه ای اطلاعات فرآیندی – مهندسی مورد نیاز هر واحد را بسته به نیاز واحد مربوطه تهیه و تامین می نماید ، از مهمترین وظایف این واحد تهیه مدارک مناقصات می باشد .

واحدهای تحقیق و توسعه درشرکت آرون آب هسته اولیه فعالیت های تحقیقاتی در بخش صنعت می باشد. این واحدها به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقاء کیفیت محصول، طراحی محصول جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها، کسب دانش فنی برای تولید و غیره را درچارچوب سیاست های شرکت دنبال می نماید.

حیطه فعالیت
فعالیت اول در اجرای پروژه های تحقیق و توسعه مشخص کردن مکانیسم اجرای پروژه است. تصمیم گیری در این زمینه از جنس تصمیمات ساخت یا خرید قطعات یک محصول است. واحد تحقیق و توسعه به تنهایی ملزم به اجرای همه پروژه های تحقیق و توسعه نیست و در بسیاری از مواقع تمام یا قسمتی از نتایج یک پـــــروژه از بیرون سازمان تامین می گردد.
عملکرد اصلی در بهره برداری از نتایج پروژه انتقال و استقرار نتایج پروژه های تحقیق و توسعه به مشتری است. موفقیت این زیرسیستم تاحدود زیادی به عملکرد سایر زیرسیستم ها وابسته است. تعریف و انتخاب پروژه هایی که بیشترین بازدهی را برای یک سازمان دربرخواهند داشت استقبال واحدهای تولید از نتایج پروژه های تحقیق و توسعه را سبب می گردد. اجرای دقیق پروژه ها کسب نتــایج موردانتظار رعایت زمان بندی پروژه و به موقع بودن نتایج پروژه ها اثر بخشی و بکارگیری نتایج پروژه ها را موجب می گردد.

برخی از کارهای انجام شده توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت جهت بهبود اجرای پروژه

ردیف پروژه روش ابتکاری و یا موضوع خلاقیت بکار گرفته شده توسط شرکت نتیجه بکارگیری روش
1 سيستم آتش نشاني (اعلام و اطفاء حريق) نيروگاه گازي كاشان با توجه به همزماني عمليات اجراي شبكه هاي زيرزميني اطفا حريق و عمليات ساختماني و تاخيرات حادث شده در پروژه با كمك نرم افزارهاي مربوط به سيستم لوله كشي هاي زيرزميني شبيه سازي شده و كليه قطعات به صورت پيش ساخته به محل ارسال شد. كاهش زمان اجراي پروژه به مدت 45% مدت پيمان جهت اجراي خطوط زيرزميني
2 طراحي، تامين تجهيزات و نصب و راه اندازي سيستمهاي تصفيه خانه آب نيروگاه سيكل تركيبي اصفهان2 با توجه به حجم عمليات اجرايي خطوط لوله S.S و پيچيدگي Piping  به كمك نرم افزارهاي مرتبط كل سايت شبيه سازي شده و بخش قابل توجهي از قطعات Piping  ارسالي به سايت به صورت Pre-fabricate  به سايت ارسال شد. 1-   جلوگيري از تداخل خطوط لوله مكانيكي و تجهيزات برقي
2-   كاهش حجم عمليات بازرسي در محل
3-   كاهش هزينه اجرايي در محل
3 انتقال و سیرکولاسیون آب نمک اشباع از سربندر به واحد کلر آلکالی با خط لوله بطول 44 كيلومتر مخازن، مبدلها و تجهیزات جانبی با توجه به تاخيرات حادث شده در زمان استملاك زمين و تحويل پروژه و از طرفي حجيم بودن لوله ها (60كيلومتر با سايز (mm)600 قطعات خاصي توسط دفتر فني طراحي گرديد كه امكان هيدرو تست خطوط از هر نقطه به نقطه بعدي در زمان كوتاه و بدون هدر رفتن آب را فراهم ميكرد. 1-       كاهش حجم آب دورريز هيدرو تست و كاهش هزينه
2-       كاهش زمان تست
3-       كاهش ميزان تاخيرات پروژه
4 طراحي، تامين تجهيزات و نصب و راه اندازي سيستمهاي تصفيه خانه آب و پالايش آب كندانس و آزمايشگاه شيمي نيروگاه سيكل تركيبي آبادان تغییر شکل مخزن Decarbonator  با توجه به حجم مورد نیاز Packing  و طول مخزن. 1-       كاهش مقدار ورق مصرفی و به طبع آن کاهش وزن و قیمت

2-   کاهش ارتفاع مخزن که در تنظیم ارتفاع سوله بسیار موثر می باشد.