انتقال آب نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

محل اجرا: جهرم

کارفرما: شرکت مولد نیروگاهی جهرم

تاریخ شروع: سال 95

حجم و نوع کار: پروژه انتقال آب به نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم ، پمپاژ و انتقال آب از 2 حلقه چاه به نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به فاصله 15 کیلومتر شامل:
خط لوله پلی اتیلن 12 اینچی (به طول 15 کیلومتر)

ایستگاه پمپاژ سرچاهی (2 عدد)
کابل کشی فیبر نوری (15 کیلومتر)
خط انتقال 20 کیلو ولت (15 کیلومتر)
مخزن کاهش فشار 100 مترمکعب در مسیر خط لوله
مخزن ذخیره 500 متر مکعب در مسیر خط لوله

تاریخ اتمام: سال 96