تلفن دفتر مرکزی: ۲۷۶۴۲۰۰۰-۰۲۱

تصفیه فاضلاب- صنعتی

سیستم های جداسازی وتصفیه روغن از آب