تصفیه خانه آب صنعتی، آفسایت پتروشیمی مارون

تهیه و نصب واحد پیش تصفیه شامل سیستم لاملا، کلاریفایر، فیلترهای شنی، کربن فعال، فیلتر شمعی.

تهیه و نصب واحد اسمز معکوس  :شامل ۳واحد با ظرفیت هر یک ۱۵۰۰ متر مکعب در روز

تهیه و نصب مخازن ذخیره و واحد CIP

آب ورودی: رودخانه کارون ۲۰۰۰ = TDS

آب تولیدی: جهت مصارف برجهای خنک کن و بویلرها