مخازن سوخت و سیستم سوخت رسانی نیروگاه پره سر

طراحی، تامین ، ساخت و نصب مخازن سوخت و سیستم سوخت رسانی نیروگاه پره سر شامل:

سه مخزن سوخت هر کدام به حجم ۲۰،۰۰۰ مترمکعب در نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر

خط لوله انتقال سوخت به ایستگاه پمپاژ

ایستگاه پمپاژ و سوخت گیری