تصفیه خانه تولید آب دمین نیروگاه سیکل ترکیبی زواره- اصفهان ۲

انتقال از مخزن و تصفیه آب خام

سیستم نمک زدایی از آب به روش اسمز معکوس (RO)

سیستم تعویض یونی برای تولید آب نرم (Demin water)

سیستم احیا

ذخیره و تزریق مواد شیمیایی

سیستم خنثی سازی

سیستم پکیج فاضلاب