تصفیه خانه آب جزیره خارک

طراحی و مهندسی، خرید، ساخت، نصب و تست و راه اندازی تصفیه خانه آب جزیره خارگ به ظرفیت ۶۰۰۰ متر مکعب در روز شامل:

انتقال آب از سیستم intake تا تصفیه خانه

سیستم نمک زدایی از آب خلیج فارس به روش اسمز معکوس (RO)

سیستم تزریق مواد شیمیایی

کلیه عملیات ساختمانی و مکانیکی تصفیه خانه

تامین و نصب برق و ابزار در .تصفیه خانه