تصفیه خانه آب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

طراحی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه خانه آب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان شامل:

انتقال آب از مخزن و تصفیه آب خام

سیستم نمک زدایی از آب به روش اسمز معکوس (R O)

سیستم تعویض یونی برای تولید آب نرم (Demin water)

سیستم احیا

تزریق و ذخیره مواد شیمیایی

سیستم خنثی سازی پساب