انتقال آب نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

پروژه انتقال آب به نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم ، پمپاژ و انتقال آب از ۲ حلقه چاه به نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به فاصله ۱۵ کیلومتر شامل:

خط لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچی (به طول ۱۵ کیلومتر)

کابل کشی فیبر نوری (۱۵ کیلومتر)

خط انتقال ۲۰ کیلو ولت (۱۵ کیلومتر)

مخزن کاهش فشار ۱۰۰ مترمکعب در مسیر خط لوله

مخزن ذخیره ۵۰۰ متر مکعب در مسیر خط لوله ۱