ساخت مخازن ذخیره سوخت و سیستمهای سوخت رسانی

  • طراحی و اجرای مخازن ذخیره سوخت به صورت سقف ثابت و شناور
  • طراحی و اجرای سیستم های forwarding/ unloading در بخش سوخت رسانی