سیستم تعویض یونی (Demin)

یکی ازمهمترین راه حل ها برای حذف کامل یا انتخابی انواع یون ها، رزین ها می باشند که می توانند بصورت موثری سختی ، قلیائیت ، جیوه ، مواد آلی ، آنیون ها و کاتیون ها را به میزان چشمگیری حذف نمایند ، بطوریکه در صورت نیاز می توان آب فوق خالص را نیز با این روش بدست آورد.

یون ها و نمک های محلول در آب می تواند در طی فرآیندهای صنعتی مشکلاتی را برای تجهیزاتی که در تماس با آب هستند به وجود آورند، به منظور کاهش و حذف خوردگی و رسوب ها با توجه به نوع منبع و کیفیت آب ورودی و محصول مورد نیاز ، می توان از چیدمان های متفاوتی از رزین ها بهره گرفت .

رزین های تعویض یونی به دلیل امکان شستشو در دفعات متعدد، برای سال ها قابل استفاده بوده و راهی مطمئن برای دستیابی به کیفیت مورد نظر در انواع صنایع می باشد، که این فرایند شامل:

  • استفاده از بستر های رزین کاتیونی و آنیونی بر حسب نیاز
  • حذف گاز CO2 با استفاده از برج گاز زدا یا ممبران
  • استفاده از سیستم تعویض یونی بستر مخلوط (mixed bed)
  • سیستم تزریق موادشیمیایی،شستشو و احیای شیمیایی بستر رزینی