تصفیه آب

  • طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی (EPC) واحدهای تصفیه آب صنعتی و بهداشتی
  • سیستم های پیش تصفیه شامل: زلال سازی (انعقاد Coagulation ، لخته سازی Flocculation ، ته نشینی Sedimentation، طراحی و ساخت فیلترهای شنی و کربن فعال
  • سیستم های تعویض یونی شامل: رزین آنیونی (ضعیف و قوی) ، رزین کاتیونی (ضعیف و قوی)، رزین بستر مختلط، برج دیگازور
  • سیستم های تصفیه غشائی شامل: اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس
  • (single stage Distillation) SSD سیستم های تقطیر شامل: تقطیر ساده
  • (Multi Effect Distillation) MED سیستم های
  • (Multi Stage Flash) MSF سیستم های تقطیر
  • (Vapor compression Distillation) VCD بخار متراکم
  • (Condensate polishing plant)CPPسیستم