تصفیه خانه آب چاه های دارخوین

تهیه و نصب سیستم پیش تصفیه آب رودخانه شامل:

آب خام: رودخانه کارون

مصرف:آب شرب و سیستم آتش نشانی

فیلتر های شنی و کارتریج

سیستم تزریق مواد شیمیایی