الکترودیونایزر

دستگاه الکترودیونایزر یا یون زدایی الکتریکی تلفیقی از سه تکنولوژی است:

بستر مختلط رزین تعویض یونی، ممبران تعویض یونی و پیل الکتریکی

بدین ترتیب سعی شده با ترکیب مزایای سه روش فوق، روش متمایزی برای تهیه آب فوق خالص  بصورت پیوسته و مداوم (بدون نیاز به احیا سیستمی) ارائه گردد.

هر دستگاه شامل مجموعه  ای از سلول های رزینی به همراه آند و کاتد ها هستند که به صورت موازی کنار هم قرار گرفته اند و  پیل الکتریکی قطب های مثبت و منفی ایجاد می کند.

آب به سلول های حاوی رزین وارد شده و بر اساس فرآیند جداسازی یون در سطح رزین، یون ها از آب جدا شده و با نیروی محرکه ناشی از میدان مغناطیسی آند و کاتد از ممبران ها عبور می کنند و آب خالص توسط مسیری جداگانه وارد مخزن مربوطه می گردد. هیدورکسید و یون های هیدروژن تولید شده در بخش رزینی بصورت پیوسته عملیات احیای رزین را انجام می دهند .

آب خوراک با هدایت الکتریکی ≤ µs/cm  ۴۰ می تواند با ورود به این سیستم یون زدایی شده و با کیفیت مناسب µs/cm  ۰٫۱ تحویل می گردد و نوعی دیگر از روش های تهیه آب فوق خالص می باشد.