پیشرفت بیش از ۹۷ درصد پروژه آبرسانی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

پیشرفت بیش از ۹۷ درصد پروژه آبرسانی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم