آب را ارج نهیم

پس از هوا، آب مهم ترین ماده حیاتی روی کره زمین است، کل چرخه حیات به این مایع ارزشمند نیازمند می باشد. اما محدودیت های منابع آب از یک سو و برداشت بی رویه از این منابع محدود و تخلیه ضایعات و پسماندها در منابع آبی از سوی دیگر، در حال تضعیف و تهدید این منبع حیاتی است. در طی دو هزار سال گذشته تا امروز جمعیت زمین بیش از ده برابر افزایش داشته است و با وجود ثابت بودن کل آب روی سیاره زمین، سهم هر فرد برای برداشت از منابع با محدودیت روبرو شده است. این ماده حیاتی در هر کشوری، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه است که توسعه سایر بخش ها در گروی بهره برداری پایدار از آن است.ا، آب مهم ترین ماده حیاتی روی کره زمین است، کل چرخه حیات به این مایع ارزشمند نیازمند می باشد. اما محدودیت های منابع آب از یک سو و برداشت بی رویه از این منابع محدود و تخلیه ضایعات و پسماندها در منابع آبی از سوی دیگر، در حال تضعیف و تهدید این منبع حیاتی است.